Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 31-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Θέμα : Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Τσιφλίδης


Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.