Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), και του με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγγράφου του ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) στις 07-02-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 10:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

Θέμα

1ο

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα

2ο

Προσωρινή διακοπή η μη λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ανδρεανίδου Παρθένας (“Χ6”, Παυσανίου 3 Βέροια).

Θέμα

3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ

Θέμα

4ο

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ‘καφετέριας’ της εταιρείας Σαμανίδης Κ – Βαμβακίδης Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’)

Θέμα

5ο

Εισήγηση στο ΔΣ επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διατύπωση απόψεων του έργου Α2/10ης  ομάδας « Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας , ισχύος 250,0575MW, στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ ΤΕΚΕ» »

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ηλίας  Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη