Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), και του με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγγράφου του ΥΠΕΣ,  του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει διάζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 στις 22-03-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής μελέτης οικισμού Βεργίνας

Θέμα

2ο

Έγκριση ή μη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Βέροιας

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 592β εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Γεωργίου.

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ. 380 εκτός σχεδίου αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Διαβατού.

Θέμα

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθμ. 590 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κουλούρας.

Θέμα

6ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ. 785 & 793α εκτός σχεδίου αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μακροχωρίου.

Θέμα

7ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθμ. 98 σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας.

Στη συνεδρίαση της ΕΠΖ με φυσική παρουσία παρευρίσκονται τα μέλη επιτροπής, που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο της ΕΠΖ πριν την έναρξη της συνεδρίασης τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 Ηλίας  Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη