Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτικήσυνεδρίαση, που θα γίνει στις 12-7-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 50.200 χιλιάδων πτηνών πάχυνσης του Α.Ξυδόπουλου, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου»

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 332, 337, 360, 727, 728, 729, 732, 733 & 866(τμήμα) εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε.»

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 191 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κομνηνίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 372δ εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Ταγαροχωρίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΣ Α.Ε. & Β.Ε.»

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ηλίας Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη