Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτικήσυνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-9-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Ανάκληση ή μη λειτουργίας καταστήματος (ιχθυοπωλείου) επί της οδού 16ης Οκτωβρίου 1

Θέμα

2ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. της Α. Μακρή

Θέμα

3ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. της Ξ. Ανδρουλάκης

Θέμα

4ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Θ. Σπανού

Θέμα

5ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Α. Γκέκα

Θέμα

6ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Οδικός άξονας Εγνατία Οδό-Βέροια-Νάουσα-Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, τμήμα Εγνατία Οδός-Πατρίδα»

Θέμα

7ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ»

Θέμα

8ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου  «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το ΚΥΤ 400/33 kV στη θέση Βοσκότοπος – συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ), της εταιρείας «ENERGY VENTURES 7 Μ.Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Γούρνες Τζουμαγιάς»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ηλίας Τσιφλίδης

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη