Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 4-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Έγκριση ή μη οριστικής διακοπής λειτουργίας Κ.Υ.Ε επί της οδού Θερμοπυλών 9 της πόλης της Βέροιας

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 55 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριποτάμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.»

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Μελέτη εφαρμογής, ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων σταθμού παραγωγής, των έργων υδροληψίας και προσαγωγής, προμήθεια-μεταφορά-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία το Η/Μ εξοπλισμού του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΕ) ΒΕΡΜΙΟ, ονομαστικής ισχύος 1,96MW, στο ποταμό Τριπόταμο, στο Δήμο Βέροιας»

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για  τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται από την κυκλοφοριακή μελέτη «Μελέτη Ανάπλασης πλατείας Ασωμάτων»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη