Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24-3-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 39/2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας) επί ακινήτου στο ΟΤ 670 της πόλης Βέροιας

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης Βέροιας»

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - Ι.Μ. ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ, ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Χ:340338, Υ:447445»

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ»

Θέμα

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 394 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριλόφου με την επωνυμία «ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη