Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019 και της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28-4-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Ι.Ορφανίδη

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση της 575/2003 απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό Ο. Γ. – Ρ. Γ. στη συμβολή των οδών Ελευθερίας, Λουτρού, Αγγέλων και Πέρδικα

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 620 μόσχων πάχυνσης της εταιρείας ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Κ.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ:2303925321)».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη