Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8-5-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Έγκριση ή μη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Βέροιας για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 34.986,00ΚW που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μικρού Μερά» στην Τ.Κ. Κάτω Βερμίου, του Δήμου Βεροίας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΚΜ.»

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 1600 μόσχων πάχυνσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε. που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ.».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη