Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-5-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βέροιας.

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρονικής Ενέργειας ισχύος 17,1MW στη θέση «ΛΕΥΚΕΣ - ΚΕΡΑΣΙΑ» των Δημοτικών Κοινοτήτων Βέροιας & Ελλησπόντου των Δήμων Βέροιας & Κοζάνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας & Κοζάνης, των Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη