Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8-8-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. της L.X

Θέμα

2ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Σταδίου 86

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί Συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 1554 και 1555 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριλόφου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ»

Θέμα

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2829 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΤΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – VERFRIGO»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη