Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την 21-4-2021 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. για τα παρακάτω θέματατα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Έλεγχος τήρησης όρων παραχώρησης αγροτεμαχίου στην κοινότητα Βέροιας

ΘΕΜΑ 2
Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση τμήματος από το υπ αριθ 2367 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, για τη στάθμευση οχημάτων επιχείρησης .

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ