Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την 26-5-2021 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 
Τρόποι προώθησης του εθελοντισμού στη Δημοτική κοινότητα Βέροιας

ΘΕΜΑ 2
Γνωμάτευση για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στην περιοχή Κρεββατάς, στο οποίο υφίσταται δραστηριότητα ψυγείων συντήρησης οπωρολαχανικών με την επωνυμία «Καζαντίδης Δημήτριος»

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ