Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 18-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Έκφραση γνώμης περί ονοματοδοσίας οδού της Βέροιας.

Θέμα 2ο
Έκφραση γνώμης για την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείου στον Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ».

Θέμα 3ο
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Halacheva Ekaterina για το κατάστημά της στην οδό Περικλέους 11 στη Βέροια.

Θέμα 4ο
Επί αιτήματος της οργανωτικής επιτροπής του «Φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς και του Πάρκου των Αγίων Αναργύρων για πραγματοποίηση του Φεστιβάλ.


Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Ελένη Γκόγκα