Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’55/1-03-2020), σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει στις 03-04-2020, ημέρα Παρασκευή από 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη α) Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας «Παροχή Εργασιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας» β) διαδικασίας κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων και γ) καθορισμού των όρων ένταξης στο Μητρώο Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων.(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο ΣΤΕ κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του Α.Μ.(Εισηγητικά)

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης: α) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, β) λόγω της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, γ) της διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχ/των Έργου – Οχημάτων, δ) εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ε) ορισμού δικηγόρου λόγω προθεσμίας, και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη