Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 24-08-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. (ΚΑΠΑ), περί αναμόρφωσης (2ης) του προϋπολογισμού του, έτους 2020. (Εισηγητικά) (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Α. Κυρατζή. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής της Ε.Τσ.*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Ν.Μουρ.*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στο οποίο στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο». (Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση