Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 11-12-2020 και από ώρα 13:00 έως 14:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Βέροιας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας). ( Εισηγητικό )

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου» του Δήμου Βέροιας». ( Εισηγητικό )

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω αναγκαιότητας άμεσης λήψης των ανωτέρω αποφάσεων λόγω προθεσμιών και λόγω λήξης του έτους για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση