Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 03/08/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας σχολικού έτους 2021-2022.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου άσκησης ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά κατασχετηρίου εγγράφου και κατά Α.Ζωγιού καθώς και κατά της Ε.Τ.Ε. βάσει της αριθμ. 815/2020 απόφασης Μον.Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης κυριότητας οχημάτων από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας στον Δήμο.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτημόνων εταιρειών φορτηγού οχήματος (ελκυστήρα) και επικαθήμενου οχήματος (πλατφόρμας), σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

ΘΕΜΑ 6ο Αποδοχή ή μη ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά της 1ης Ειδικής Διαταγής του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 για εκτέλεση ελαττωματικών εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».

ΘΕΜΑ 12ο Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης λήψης των παραπάνω αποφάσεων για την επίσπευση ενεργειών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων αλλά και λόγω προθεσμιών και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη