Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ  22/02/2023 και ώρα 9:30, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 604/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση α) υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τη στήριξη της Δ.Ε. Βέροιας, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

2ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 608/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο  προσωπικό για τα έτη 2023-2024» (ομάδων Γ΄, Δ,΄ Ε΄ & Η΄ της 32152/01-07-2022 διακήρυξης του Δήμου Βέροιας).

ΘΕΜΑ

3ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 609/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους, για τα έτη 2023-2024» για τις ομάδες Α΄, Β΄, ΣΤ΄ και Ζ΄.

ΘΕΜΑ

4ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 610/2022 απόφασης Ο.Ε. και αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου, Ταγαροχωρίου, Λαζοχωρίου, Πατρίδας και Αγίας Μαρίνας Δήμου Βέροιας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020», Δράση 4-3-4, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ

5ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 612/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικού της επιτροπής τεκμηρίωσης τιμών της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

6ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 613/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης «Μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

7ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 614/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 30-04-2022 (9ο εξάμηνο).

ΘΕΜΑ

8ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 626/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση Διενέργειας, μελέτης και κατάρτισης όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια σε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων των Δημοτικών Σχολείων Ασωμάτων, Ν.Νικομήδειας, Τριποτάμου και Αγ.Γεωργίου».

ΘΕΜΑ

9ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 632/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση Διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023-2024, για τα είδη των ομάδων Α1, Α2 και Δ της 25721/31-5-2022 διακήρυξης του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 635/2022 απόφασης Ο.Ε. και Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2021 του Δήμου Βέροιας και υποβολή τους στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

11ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 636/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση Απολογισμού Eσόδων-Eξόδων έτους 2021 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

12ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 638/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση αυλής κοινοτικού καταστήματος Πατρίδας» ΑΜ:138/2022.

ΘΕΜΑ

13ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 639/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 2 αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Ν.Νικομήδειας.

ΘΕΜΑ

14ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 640/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 42 αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Ν.Νικομήδειας.

ΘΕΜΑ

15ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 641/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 52 αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Λυκογιάννης.

ΘΕΜΑ

16ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 642/2022 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 126 αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Λυκογιάννης.

ΘΕΜΑ

17ο

Αποδοχή ή μη δωρεάς (απορριμματοφόρου και παρελκόμενων) από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο Βέροιας και κάλυψη του φόρου δωρεάς.

ΘΕΜΑ

18ο

Συγκρότηση ή μη Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μικροφωνικής εγκατάστασης και φωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο εορτασμού εθνικών επετείων, ημερών μνήμης και παγκόσμιων ημερών.

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων.

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη μίσθωση μηχανήματος έργου και φορτηγού για κάλυψη έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την «Υπηρεσία διαχείρισης αμιάντου» για «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων αναγκών Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π».

ΘΕΜΑ

24ο

Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 445, 597 και 606  αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

25ο

Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 189, 235, 312α, 312β, 312γ, 166, 94, 344, 257, 324 και τμημάτων των 101 και 313 αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

26ο

Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 2367 αγροτεμαχίου Δ.Κ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

27ο

Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη για την εκπόνηση τοπογραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της Δημοτικής Περιουσίας στο κτηματολόγιο για τα έτη 2023-2024». Α.Μ.75/2023

ΘΕΜΑ

29ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» ΑΜ:169/2021.

ΘΕΜΑ

30ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας» ΑΜ:138/2022.

ΘΕΜΑ

31ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων για δύο έτη».

ΘΕΜΑ

32ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τριποτάμου» ΑΜ:133/2021.

ΘΕΜΑ

33ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 628/2022 απόφασης Ο.Ε. "Ανάκληση της αριθμ. 573/2022 απόφασης Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος κοινότητας Αγίας Βαρβάρας»", ακύρωση του προσωρινού αναδόχου, έγκριση ή μη νέου πρακτικού και ανάδειξη ή μη νέου προσωρινού αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος κοινότητας Αγίας Βαρβάρας» ΑΜ:150/2022.

ΘΕΜΑ

34ο

Έγκριση ή μη παραλαβής των μελετών: A) Γεωλογικής Καταλληλότητας, Β) Υδρογεωτεχνικής, Γ) Γεωτεχνικής και Δ) Ειδικής Τεχνικής για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στο πλαίσιο της μελέτης «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Κοινότητας Πατρίδας».

ΘΕΜΑ

35ο

Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή της σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (διακρ.τίτλος «ΓΕΩΤ.ΕΡ-Διδασκάλου Ε.Ε.»)-ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» κατά του Δήμου Βέροιας (αρ.αγωγής ΑΓ26/16.01.2023).

ΘΕΜΑ

36ο

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 4/ΑΠΛ/2022 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά την Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων.

ΘΕΜΑ

37ο

Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 389/2017 απόφασης Ο.Ε. «Ορισμός δικηγόρου Αθηνών για: α) Σύνταξη γνωμοδότησης για τη μεταβίβαση της περιουσίας της εταιρείας «Κτιριακές υποδομές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) στον Δήμο Βέροιας & β) Άσκηση αγωγής για αποζημίωση του Δήμου Βέροιας λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας ΑΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ» και να παρασταθεί κατά την εκδίκασή τους στο αρμόδιο δικαστήριο».

ΘΕΜΑ

38ο

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για πρόσθετη παρέμβαση στις 81/ΕΦ/12-08-2019 και 38/ΕΦ/15-06-2020 εφέσεις που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά των με αριθμό 158/ΤΠ/2017 και 29/ΤΠ/2019 πρωτόδικων αποφάσεων.

ΘΕΜΑ

39ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου της πόλης Βέροιας, για το τεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-10-Ι-Θ-9-Η-Ζ-8-Ε-Α εμβαδού 214,34 τ.μ. (ΚΑΕΚ 160081316016).

ΘΕΜΑ

40ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χρ.Παραθυρά.

ΘΕΜΑ

41ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη