Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 03-07-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των κτιρίων του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» (Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών RICOH). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» (Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών XEROX). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2021». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών Τεχνολογιώn ηροφορικής & Επικοινωνιών για το έτος 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης, μελέτης, τρόπου ανάθεσης και καθορισμός των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης, μελέτης, τρόπου ανάθεσης και καθορισμός των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αντιστηρίξεις Οδών». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Υπηρεσία Υλοτόμησης Δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. Κ.Α.Π.Α και Τ.Ε.Ι. Δ.Μ., για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης δικτύων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο
 Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» (Γ.Βρέσκα). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» (Ν.Τσουλτσίδη). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη δαπανών για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» και «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο
Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 171/2018 Απόφασης Ο.Ε. για παράταση απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Κ.-Μ.Κύρτση. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Σ.Μαρκαντάρα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Τσαπραντζή. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 83/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Βεροίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 42/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Βεροίας. 

ΘΕΜΑ 34ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 253/2018 απόφασης Mον.Δ/κού Πρωτοδικείου Βεροίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 288/2018 απόφασης Mον.Δ/κού Πρωτοδικείου Βεροίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 833/2018 απόφασης Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη