Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Περισσότερα...

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας, και συγκεκριμένα:
1. Το με αριθμό 8 αγροτεμάχιο Ο.Δ. 1931 αγροκτήματος Αγ. Μαρίνας, εμβαδού 26.500 τ.μ.
2. Το με αριθμό 557α αγροτεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής 1971 αγροκτήματος Αγ. Μαρίνας εμβαδού 3.000 τ.μ.

Περισσότερα...

Προμήθεια αλατιέρας για τοποθέτηση σε φορτηγό

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αλατιέρας για τοποθέτηση σε φορτηγό, προϋπολογισμού 35.960,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βέροιας, Βικέλα 4, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Περισσότερα...

Αναζήτηση