ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 305/2019 απόφαση Ο.Ε., με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Καστανιάς».
2. Το από 05-03-2020 πρακτικό (1ο) της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Καστανιάς».
3. Τις υποβληθείσες προσφορές.
4. Τη Διακήρυξη του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Καστανιάς» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 41ζ της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Καστανιάς», όπου αναφέρεται ότι: «Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί».
5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016, του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και της παρ. 1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/20193.

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε   ό τ ι :

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση, ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, προκειμένου να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην Κοινότητα Καστανιάς».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη