ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
2. Την αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 60943/30-9-20 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4259 Β΄).
3. Τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-20, καθώς και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-20 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το από 1-10-20 «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό συντάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
5. Την αναγκαιότητα λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
6. Ότι από την παρούσα δεν προκύπτουν δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος και επόμενων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του Δήμου Βέροιας τον Απόστολο Παυλίδη, υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Α’, με αναπληρώτριά του την Ευφραξία Βόλκου, υπάλληλο του Δήμου μας κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Β’.

Το έργο του συντονιστή διαχείρισης COVID-19 περιγράφεται στο «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό συντάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και συνοδεύει την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας τρέχοντος και επόμενων ετών.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη