ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 18 παρ. γ. του 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «...Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στην περίπτωση α', η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου...»
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 1606/Β'/2011), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 224/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει (ΦΕΚ 4539/Β/15-10-2020 και ορθή επανάληψη ΦΕΚ 4948/Β/10-11-2020)
5. Τη με αρ. 15050/5-8-2020 βεβαίωση του αν. προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας
6. Την αναγκαιότητα πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας δημοσιογράφου, για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Βέροιας

Γνωστοποιούμε ότι

Ο Δήμος Βέροιας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας Δημοσιογράφου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για Θέματα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Βέροιας

Και Καλούμε

τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψη τους στην παραπάνω θέση να υποβάλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά έγγραφα των προσόντων τους είτε στα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (σκαναρισμένα) είτε στο fax: 2331350515 άλλως, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (Μητροπόλεως 46, γραφείο 11), με προσυνεννόηση (ραντεβού) στα τηλέφωνα 2331350629, 533, 552) εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

4. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αθλητικής Δημοσιογραφίας ή Δημοσιογραφίας: Συντάκτες και Ρεπόρτερς ή Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

5. Βεβαίωση εγγραφής ως μέλους σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.).

6. Καλή γνώση τουλάχιστον δύο (2) ξένων γλωσσών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

8. Σχετική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.

1. Η πλήρωση της θέσης θα γίνει εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, από αυτόν που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου κατάλληλος για αυτήν.

2. Η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, ως ανωτέρω, θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται, εφόσον δεν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του ν. ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Συνημμένη η προκήρυξη

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη