ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρων 88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α1).
 4. Την αριθ. 17046/1-9-2020 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου Βέροιας.
 5. Την από 31/5/2021 παραίτηση του Αντιδημάρχου ΥΔΟΜ και Κτηματολογίου Κωνσταντίνου Παλουκίδη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την αριθ. 17046/1-9-2020 απόφασή μας, ως εξής:

«Α) Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και από την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:

3. Στον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τεχνικών - Περιουσίας, ως εξής :

α) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»), Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών- Κυκλοφορίας - Αδειών Μεταφορών.

β) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.- Κτηματολογίου - Περιουσίας και ειδικότερα

 • Την εποπτεία - συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
 • Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
 • Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
 • Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
 • Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.
 • Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 • Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
 • Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
 • Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ι) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 17046/1-9-2020 απόφασή μας

ΙΑ) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα, και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη