ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Δασολόγων, για την συμβουλευτική υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα Περιβαλλοντικών Μελετών (μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύνταξη πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων).

Και Καλούμε

Τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψή τους στην παραπάνω θέση να υποβάλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα  παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Δασολόγων ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Πτυχίο Μελετητή Κατηγορίας 27 Τάξης Α, σε ισχύ, του οποίου θα είναι κάτοχος μια πενταετία τουλάχιστον.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται.
 • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ή με την ιδιότητα του προσλαμβανόμενου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.

        Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

      Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του  υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

      Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

      Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας τους.

 1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα
  κατατίθενται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Βέροιας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (Μητροπόλεως 46, ΤΚ 59132, γραφείο 11, τηλέφωνο επικοινωνίας 23313-50533), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε ημερολογιακών (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο.
 2. Η πλήρωση της θέσης θα γίνει εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, από αυτόν που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου κατάλληλος για αυτήν.
 3. Η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, ως ανωτέρω, θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται, εφόσον δεν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του ν. ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

                                                                                                              Ο  Δήμαρχος

                                                                       

                                                                                                    Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη