ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3462/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α’).
4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011), καθώς και τις ανάγκες του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας

5) Την υπ’ αριθ. 675/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

6) Την υπ’ αριθ. 93859/21-12-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών με θέμα «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας» (ΦΕΚ 4639/Β΄/29-12-2017)

7) Tην υπ’αριθμ. 32422/20-11-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Γραφείο Νομικών του Δήμου Βέροιας, να υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με φυσική παρουσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια), εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr), ήτοι από 24/11/2018 έως 3/12/2018.

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας, εκκινεί την 15η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 14η Ιουλίου 2019. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας. Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τους δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Βέροιας και τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης

δ) ότι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

ε) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την αίτηση συνυποβάλλονται, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Άννα Χατζηνικολάου 23313-50523).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Πρόσκληση και Αίτηση

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη