ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

ΘΕΜΑ: Απόφαση πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Βέροιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ
208/τ.Α’).
3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.
5) Την αριθ. 675/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
6) Την αριθ. 93859/21-12-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών με θέμα «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας» (ΦΕΚ 4639/Β΄/29-12-2017).
7) Την αριθ. 32422/20-11-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και στον ΚΑ 10.6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» υπάρχει γραμμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης ενός ασκούμενου δικηγόρου και ανάλογη θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη.
8) Την αριθ. 32846/23-11-2018 δημόσια πρόσκληση του Δήμου Βέροιας για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων.
9) Τις υποβληθείσες αιτήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε την υποψήφια δικηγόρο Μαρία Τεγούση του Δημητρίου για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής της άσκησης στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 15/1/2019 μέχρι 14/7/2019, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης της παραπάνω ασκούμενης δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.
Η μηνιαία αποζημίωσή της ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το τηρούμενο παρουσιολόγιο.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 93859/21-12-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών με θέμα «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας» (ΦΕΚ 4639/Β΄/29-12-2017).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη