Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και 55 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. 652630(5146)/30-10-2019 προκήρυξη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη διενέργεια εκλογών στις 8 Δεκεμβρίου 2019 για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου της Κοινότητας Λυκογιάννης Δήμου Βέροιας
3. Την αριθ. 32/ΕΠ/2019/23-11-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι στον συνημμένο πίνακα υποψήφιοι Σύμβουλοι για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης Δήμου Βέροιας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στις εκλογές της 8ης Δεκεμβρίου 2019.
4. Τη με αρ. 740531(5781)/25-11-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας «Θεώρηση και κοινοποίηση πίνακα υποψηφίων Συμβούλων, για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης Δήμου Βέροιας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στις εκλογές της 8ης Δεκεμβρίου 2019».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Την 8η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00 :

Θα διεξαχθείστο εκλογικό τμήμα της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας ηψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας,με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με τηνπιο πάνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και θεωρήθηκαν με την ανωτέρω απόφαση του ΠεριφερειάρχηΚ. Μακεδονίας, από τους κατωτέρω υποψηφίους :

Μεμονωμένοι υποψήφιοι :

1. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

 Βασίλειος Λυκοστράτης

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη