Accessibility Tools

Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Ο Δήμαρχος  Βέροιας Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/07« Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει.
3.- Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 18 του 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄), στον Δήμο Βέροιας οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων επανακαθορίστηκαν συνολικά σε επτά (7), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων, εκ των οποίων μέχρι σήμερα καλύφθηκαν οι έξι (6).
4.- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 1606Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.- Την αναγκαιότητα πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, για την συμβουλευτική υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα μελετών Δημοσίων Έργων (Ηλεκτρομηχανολογικών-Ενεργειακών).

Γνωστοποιούμε ότι

Ο Δήμος Βέροιας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών, για την συμβουλευτική υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα μελετών Δημοσίων Έργων (Ηλεκτρομηχανολογικών-Ενεργειακών)

Και Καλούμε

Τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψή τους στην παραπάνω θέση να υποβάλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά έγγραφα των προσόντων τους είτε στα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (σκαναρισμένα) είτε στο fax: 2331350515 άλλως, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (Μητροπόλεως 46, γραφείο 11), με προσυνεννόηση (ραντεβού) στα τηλέφωνα 2331350570, 533, 552) εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.- Υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
2.- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3.- Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι  ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4.-  Πτυχίο Μελετητή Κατηγορίας 9 & 14, Τάξης Α.
5.- Βεβαίωση εγγραφής στο Τ.Ε.Ε..
6.- Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ή με την ιδιότητα του προσλαμβανόμενου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.
     Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του  υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.
1.    Η πλήρωση της θέσης θα γίνει εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, από αυτόν που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου κατάλληλο για αυτήν.
2.    Η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, ως ανωτέρω, θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της προσλαμβάνεται, εφόσον δεν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του ν. ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο  Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη