Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγίων Αναργύρων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 22.692,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την αρ. 77/2019 μελέτη της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, θα περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησες, περιγραφή του ειδικού εξοπλισμού φύλαξης και το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την συγκεκριμένη ανάθεση. Τέλος, θα περιέχει φωτοαντίγραφο της Άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/08-10-2008) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπη¬ρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευ¬νών».

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/10, εκτός των άλλων και τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων για την περίοδο παροχής της υπηρεσίας.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά για την περίοδο παροχής της υπηρεσίας.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Σημειώνεται ότι:
1. Οικονομική προσφορά, η οποία υπολείπεται του ελαχίστου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί με την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης, όπως το κόστος αυτό προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (πρβλ. ΣτΕ 3546, 3419/2009, ΕΑ ΣτΕ 16/2011, 89/2010, 1255, 39/2009 Ελ.Συν.Τμ.Μειζ. Επτ.Συνθ. 4/2012, ΚΔΕΔ τουIV Τμ.Πρ..185/216 κα.).
2. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού της (πχ υπολογισμός ωρομισθίου, δώρα, αργιών, κλπ με βάση τη συλλογική σύμβαση που θα επισυνάπτεται, καθώς και συγκεκριμένα ποσά διοικητικού κόστους, αναλωσίμων κτλ).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης:
α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση και ύστερα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει:
1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρουν τους ασφαλιστικούς φορείς (Τμήματα ΕΦΚΑ) προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
2. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της επιχείρησης από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο και ειδικότερα:
α) Καταστατικό σύστασης σε ΦΕΚ ή από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό/ έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.. για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, εκδοθέν εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 517/7-5-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Επίσης εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50582), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

Συνημμένα:
1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη