Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού,προϋπολογισθείσας δαπάνης3.847,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 4.770,28 €(με ΦΠΑ 24%) και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφώνκαι τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Μαζί με την προσφορά να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την τεχνική έκθεση.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ του παραγωγού των προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας (το αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). Επιπλέον, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οφείλετε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 612/28-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Οι προσφορά θα κατατεθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, μέχρι και τη Πέμπτη 11/7/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 2331350616 και 2331350582), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

Συνημμένα:
1. Τεχνική έκθεση- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη