Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

        Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογής λογισμικού Antivirus και Antispyware (Αντι-ιϊκού και Αντικατασκοπευτικού)», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την συνέχιση της χρήσης της αντι-ιϊκής και αντικατασκοπευτικής εφαρμογής λογισμικού που τώρα διαθέτει. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 4.972,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 6.165,28 € (με ΦΠΑ 24%).
        Με την παρούσα πρόσκληση καλείστε να καταθέσετε την προσφορά σας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.
        Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η 657/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΚΔΦΩ9Ο-ΓΧΑ.
        Η προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 π.μ.  
        Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση της προσφοράς.
        Πριν την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας, οφείλετε να προσκομίσετε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο.
        Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Βέροιας (Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Μητροπόλεως 55, 3ος όροφος, τηλ.: 23313 50569), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Μ.Ε.Δ.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής


Γεωργιάδου Μαρούλα
Πολιτικός Μηχανικός

Επισυναπτόμενα
1. Τεχνική περιγραφή

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη