Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 24573/2019

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προμήθευτεί εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων.

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας είναι 13.020 € με το ΦΠΑ και για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί με ΑΔΑ : 6Δ7ΒΩ9Ο-4Γ6 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας (το αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του).

Επιπλέον, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οφείλετε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.

Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή πριν την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Βέροιας (Τμήμα ΤΠΕ, Μητροπόλεως 55, 3ος όροφος, 2331350555), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Μ.Ε.Δ.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΠληροφορικήςΓεωργιάδου Μαρούλα
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Συνημμένα : Μελέτη Προμήθειας

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη