Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.257,83€ (χωρίς ΦΠΑ), 8.999,71€ (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.822/8-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Γραφείο 10, Τ.Κ. 59132 μέχρι και την Τετάρτη13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο (το αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). Επιπλέον προσκομίζει ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50563), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 14.30 μμ.


Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τσιφλίδης Ηλίας

1. Τεχνική περιγραφή προμήθειας ζωοτροφών- Ενδεικτικός προϋπολογισμός της 7/11/2019
2. Έντυπο προσφοράς

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη