Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 28 του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης) στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010864845 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου».

Το έργο ‘Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου’, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 240.908,49€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ‘Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου’, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 5/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 248.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 307.520,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αριθμό 85733. Η λήξη της υποβολής των προσφορών είναι η ημέρα Παρασκευή 22/05/2020 και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η 15:00 μμ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών και την Πέμπτη 28.05.20 ώρα 09:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β’. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α2 τάξη και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.960,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Βέροιας Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα άρθρα της διακήρυξης.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Βέροιας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος κα. Παναγιώτα Σαμουηλίδου (τηλ.:2331350605 Φαξ:2331021777), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Βέροια, 07/05/ 2020
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Τα σχέδια του έργου βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 85733.
 
Συνημμένα:

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη