Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Μ.:70/2020»

Προϋπολογισμού :24.800,00€ με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικόδιαγωνισμό με ανοικτήδιαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»προϋπολογισμού 24.800,00€με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω και Νομαρχιακά πτυχία.

Το έργο θα εκτελεστεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο στη Βέροια.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Εκαι 2014/25/ΕΕ)» (Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη