Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων &ρυμοτομούμενων κτισμάτων

Προϋπολογισμού :74.400,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για  την  εκτέλεση  του  έργου «Δαπάνες  για  κατεδαφίσεις  αυθαιρέτων  και επικίνδυνων& ρυμοτομούμενων κτισμάτων»προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑκαι τάξη πτυχίου Α1 και άνω καθώς και εγγεγραμμένων στα μητρώα ΠΕ Ημαθίας. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις  της  παρ.10  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/16  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών,  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  201/24/Ε  και  2014/25/ΕΕ)» (Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ
ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη