Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 14.718.00€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε (18%) και Απρόβλεπτα (15%).

 

Συνημμένα αρχεία

  1. Τεχνική Περιγραφή
  2. Προϋπολογισμός
  3. Τιμολόγιο
  4. ΕΣΥ
  5. Διακήρυξη
  6. ΤΕΥΔ
  7. Περίληψη Διακήρυξης
  8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Αναζήτηση