Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί για λογαριασμό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας (υγρό αντισηπτικό χεριών και απολυμαντικό υγρό επιφανειών) για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.249,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.443,94 (με ΦΠΑ 6%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες μαζί με την τεχνική προσφορά οφείλουν να προσκομίσουν άδεια απαιτούμενη από τον ΕΟΦ και μία υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως προβλέπονται στην από 22/6/2020 επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 190/14-7-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας.

Χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα είδος ή και για τα δύο είδη της προμήθειας, για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε είδους. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο (το αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). Επιπλέον προσκομίζει ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική σύμβαση με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50585 και 2331350582), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

 

  1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
  2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη