Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.
ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, τις διαδικασίας και
των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’εκποίησιν πραγμάτων των δήμων και των
κοινοτήτων»
-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
-Τις διατάξεις του αρθ. 194 του Ν.3463/2006 «Μίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων»
-Την υπ’ αριθ. 54/2020(ΑΔΑ:ΩΧΘΞΟΚΨΓ-ΗΥΨ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπή εκτίμησης ακινήτων και επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων
-Την υπ’ αριθ. 75/2020(ΑΔΑ:ΨΣΘΦΟΚΨΓ-ΗΛΖ): απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισμού των όρων την Δημοπρασίας

Προκηρύσσει
Δημόσιο προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την με δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Καλλιθέας του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας

–Το ακίνητο να έχει εμβαδόν ωφέλιμο συνολικής επιφάνειας κυρίων και βοηθητικών χώρων, τουλάχιστον 160-180 τ.μ. και να είναι το πλησιέστερο οίκημα στην περιοχή που στεγάζεται ήδη το υπάρχον, (στην οδό Κομνηνών 42, στο κέντρο περίπου της περιοχής Καλλιθέας).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, από Δευτέρα 27/07/2020 έως την Δευτέρα 17/08/2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Βέροιας και το Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

3. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς όπως αναγράφετε στην αναλυτική διακήρυξη.

Σχετική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναλυτικούς όρους θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας στην οδό Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.


www.veriakapa.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π. ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη