Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας» προϋπολογισμού 62.448,45 €,

Οι συμμετέχοντες θα είναι οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών κατά τάξεις και κατηγορίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη και συγκεκριμένα:

Α’ τάξης και άνω κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
A’ τάξης και άνω κατηγορίας (20) Γεωλογικές μελέτες

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Συνημμένα:
Πρόθεση δημοπράτησης 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη