Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας έτους 2020, προϋπολογισμού 7.475,51 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βέροιας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.,Οδός: Μητροπόλεως 46,Ταχ.Κωδ.:59132

Τηλ.:23313 50616,Telefax: 23313 50515,E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.veria.gr,Κωδικός NUTS: GR121

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στη διεύθυνση διαδικτύου www.veria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: 3314000-3,33680000-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR121

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: 1(ένας) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και για τις δύο ομάδες της προμήθειας , για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δήμο Βέροιας στο γραφείο προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5-10-2020 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:30 και η ώρα λήξης10:00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, από την Επιτροπή διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.6699.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 288/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 756/2020

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο siteτου Δήμου www.veria.gr.

                                                                      Ο Αντιδήμαρχος

                                                               Ασλάνογλου Στυλιανός

 

Συνημμένα:

1. Διακήρυξη
2. Περιλιπτική διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΤΕΥΔ

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη