Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, Υπηρεσίες και Επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της πράξης:

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας διακηρύττει ότι την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 θα διεξαχθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 17.00 μμ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 πμ.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010878842 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».

Η προμήθεια συντίθεται από τα ακόλουθα τμήματα προμηθειών:

α)ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού χρήσης υπολογιστών», εκτιμώμενης αξίας 36.705,00 πλέον ΦΠΑ 8.809,20 (CPV: 30213300-8, 30231310-3, 38653400-1, 30213100-6, 30232110-8, 30121100-4, 30216110-0, 48760000-3, 48000000-8)

β)ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου», εκτιμώμενης αξίας 13.948,00 πλέον ΦΠΑ 3.347,52 (CPV: 39122200-5, 39130000-2, 39112000-0)

γ)ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια βιβλίων», εκτιμώμενης αξίας 16.500,00 πλέον ΦΠΑ 990,00 (CPV: 22113000-5)

δ)ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια μουσικών οργάνων», εκτιμώμενης αξίας 15.259,78 πλέον ΦΠΑ 3.662,34 (CPV: 37313300-8, 37311100-2, 37315100-0, 37314320-1, 37313400-9, 37313000-5, 37321700-1, 37300000-1, 37316000-6, 37521000-6, 37312400-2, 37312000-8)

ε)ΤΜΗΜΑ 5: «Συστήματα Ασφαλείας Κτιρίου», εκτιμώμενης αξίας 1.708,00 πλέον ΦΠΑ 409,92 (CPV: 31625300-6)

στ) ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος home cinema», εκτιμώμενης αξίας 4.957,16 πλέον ΦΠΑ 1.189,72 (CPV: 38653400-1, 32343000-9, 32342412-3, 32323400-7, 38652120-7)

ζ)ΤΜΗΜΑ 7: «Προμήθεια συστημάτων θέρμανσης - ψύξης», εκτιμώμενης αξίας 3.477,11 πλέον ΦΠΑ 834,51 (CPV: 39717200-3, 45331220-4)

η)ΤΜΗΜΑ 8: «Προμήθεια φωτιστικών», εκτιμώμενης αξίας 3.372,20 πλέον ΦΠΑ 809,33 (CPV: 31524120-2, 31531000-7)

θ) ΤΜΗΜΑ 9: «Προμήθεια στορ παραθύρων», εκτιμώμενης αξίας 1.018,20 πλέον ΦΠΑ 244,37 (CPV: 39515100-6)

ι)  ΤΜΗΜΑ 10: «Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής και μηχανής βιντεοσκόπησης», εκτιμώμενης αξίας 4.322,08 πλέον ΦΠΑ 1.036,30 (CPV: 38651000-3, 38651100-4, 38653110-1, 32333200-8)

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για κάθε τμήμα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση τη μελέτη με αριθμό 1/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία και το ΔΣ της Επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των 101.267,53 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 122.600, 74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.veriaculture.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα : Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης Ιούλιος 2019.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή δύο χιλιάδες εικοσιπέντε ευρώ και τριανταπέντε λεπτά (2.025,35) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 150 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο : Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, αρμόδιος υπάλληλος Καρατόλιος Δημήτριος (τηλ.: 2331078111 ή 2331078100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Βέροια, 08/04/2021

Ο Πρόεδρος

[Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας]

                                                                 

Θεόφιλος Κορωνάς

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη