Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ, Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ».

Το πιο πάνω έργο, συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικά Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ, Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ», με βάση τη μελέτη 99/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 59.677,42 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 74.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ταξινόμηση έργου κατά CPV: [45261900-3] - Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από τον κ. Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη τηλ. επικοινωνίας 23313 50587 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, και μόνο από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4, δηλαδή έως την 01 Σεπτεμβρίου 2021.

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 02 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, οδός Βικέλα 4 στο ισόγειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

2. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 125, του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της διακήρυξης.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
  2. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΩΣ 31-12-2022 .
  3. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16)
  4. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Χ.Υ. με Κ.Α. 30.7321.019 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
  5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος

ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη