Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού (765.000,00€) επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24% Φ.Π.Α.).

Το έργο είναι στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 91412

 1. Η οικονομική ανάλυση του προϋπολογισμού κατά κατηγορία εργασιών, βάσει των οποίων προκύπτουν οι καλούμενη οικονομικοί φορείς είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

502.521.18€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜ

113.615,48€

   

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

454.043,24

ΓΕ & ΟΕ (18%)

81.727,78€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

535.771,02€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

80.365,65€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

616.136,67€

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

798,81€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

616.935,48€

ΦΠΑ (24%)

148.064,52€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

765.000,00€

 1. Το παρόν Έργο, αφορά στην κατασκευή έργων υποδομής για τη Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων του 5ου Δημοτικού, του 8ου Δημοτικού & 2ου Γυμνασίου καθώς και του 12ου Δημοτικού Βέροιας.Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233120-6,45112700-2,34928500-3, κωδικός NUTS: EL 521
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον Αρ. Συστήματος 91412
 3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 4. Παραλαβή προσφορών: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 09.21 Ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών και ώρα 09:00 π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).Ο χρόνος ισχύος των προσφορών για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
 7. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.
 8. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά, η αποσφράγιση και η καταλυτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να οριστεί και νέα ημερομηνία.
 9. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσηςδημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών ΕπιχειρήσεωνΔημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην κατηγορία/-ιες και τάξεις του άρθρου 23.4 της ΑναλυτικήςΔιακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαπαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για τηνένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα εκατοστά του ευρώ (12.338,71€) και θα απευθύνεται στον Δήμου Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 22/ 04/ 2022.
 2. Χρηματοδότηση: Το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5050684. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφ. Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.Απαιτείται για κάθε στάδιο (Δημοπράτηση-Σύμβαση-Τροποποίηση) η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κ.α. 02.64.7323.007 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Βέροιας.

 1. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
 2. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
 4. Κατά σχετικής πράξης η παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής επιτρέπεται προδικαστική προσφυγή ενώπιων της ΑΕΠΠ. Η προθεσμία για την άσκηση της ει ναι: (α) δε κα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα η τηλεομοιοτυπία η (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δε κα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική η τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα.
 5. Το έργο έχει λάβει σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή δυνάμει του αριθ. 4142/24.08.21 εγγράφου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσίας Δόμησης – Περιουσίας

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη