Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ IΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1147Z ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»

Τα τευχη δημοπράτησης είναι στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 186100

 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ IΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1147Z ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).
 2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 71410000-5, Κωδικός NUTS: EL 521
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ. συστήματος 186100
 4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 02.22 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών την ίδια ημέρα και ώρα 09:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.
 5. Διαδικασία-Κριτήριο ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ 2 και 3 του Ν4412/16 και με το άρθρο 13 και 21 της διακήρυξης.
 6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:

 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των   κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

               Συγκεκριμένα

 • πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές Μελέτες)
 • πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες)
 • πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)
 • πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Ηλεκτρολογικές)
 • πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)
 • πτυχίο B’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες)
 • πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

 

και επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (4.854,84€), θα απευθύνεται στον Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 15-06-2023.

 1. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64/7412.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου και προέρχεται από Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 2. Προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και ορίζονται στη διακήρυξη και τμηματικές προθεσμίες
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Υπηρεσίας Δόμησης

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη