Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση  των με αρ. 155 και 157   αγροτεμάχιων Οριστικής Διανομής 1933, εμβαδού Ε1=34.250,00 τ.μ. και Ε2 =9.040,00 τ.μ. αντίστοιχα , της  Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας για δεκαοκτώ  (18) χρόνια.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 03 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 324/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 24/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, και ώρα:  10:00 – 11:00 για το αγροτεμάχιο με αρ. 155  , και 11:00-12:00  για το αγροτεμάχιο  με αρ. 157 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό  των 40,00  €/στρέμμα για τα πρώτα 4 έτη , ενώ για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης το ποσό των 80,00 €/στρέμμα .

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 17 της Λεπτομερούς διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δεκαοκτώ  (18) χρόνια.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού καταστήματος Κουλούρας .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλέφωνα  2331350621 - 589  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των με αρ. 155 και 157   αγροτεμάχιων Οριστικής Διανομής 1933, εμβαδού Ε1=34.350,00  τ.μ. και Ε2=9.040,00 τ.μ. της Δημοτικής Κοινότητας  Κουλούρας για δεκαοκτώ  (18) χρόνια

Η  Δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 03 Μαρτίου  2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα: 10:00-11:00 για το αγροτεμάχιο με αρ. 155 , και 11:00-12:00 για το αγροτεμάχιο 157 ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 324/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 24/2022 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας αναλυτικά όπως παρακάτω:

Άρθρο 1

Τα υπό εκμίσθωση αγροτεμάχια βρίσκονται στην Κοινότητα Κουλούρας του Δήμου Βέροιας της Οριστικής Διανομής 1933 του αγροκτήματος Κουλούρας στη τοποθεσία «ΙΡΓΑ» και είναι τα παρακάτω:

1) Το αριθμ.155 αγροτεμάχιο εκτάσεως 34.250 τ.μ. με  αριθμό ΑΤΑΚ:01058486108.

2) Το αριθμ. 157 αγροτεμάχιο εκτάσεως 9.040 τ.μ. με  αριθμό ΑΤΑΚ:01058482650.

Άρθρο 2

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βεροίας (Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια) ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο του Δήμου Βεροίας.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η Δημοπρασία δεν διεξαχθεί την ημέρα που θα καθοριστεί από το Δήμαρχο, τότε θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 3

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 195  του Ν. 3463/06 έχουν δημότες κάτοικοι του Δήμου Βέροιας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια Μίσθωσης

Η μίσθωση θα είναι πολυετής και η χρονική διάρκειά της ορίζεται για δέκα οκτώ (18) χρόνια για αγροτικές καλλιέργειες (δενδροφύτευση και αρροτριαίες καλλιέργειες), πλην θερμοκηπίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

Στην περίπτωση που  ο μισθωτής  δεν μπορεί να παραδώσει το αγροτεμάχιο ελεύθερο προς χρήση στο Δήμο με το κλείσιμο των (18) ετών , γιατί δεν έχει συλλέξει τα προϊόντα του, θα έχει το δικαίωμα να τον παραδώσει αμέσως μετά τη συλλογή τους.

Η ακριβής ημερομηνία παράδοσης του μισθίου (αγροτεμαχίου) θα βεβαιωθεί με υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει στο Δήμο Βέροιας ο μισθωτής βεβαιώνοντας την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του αγροτεμάχιου. Για το διάστημα που  τυχόν θα προκύψει  από την κανονική λήξη της μίσθωσης έως την ολοκλήρωση της συλλογής των προϊόντων του, θα καταβάλλει αποζημίωση χρήσης η οποία θα υπολογιστεί σύμφωνα με το τρέχον μίσθωμα και  με υπηρεσιακό σημείωμα που θα εκδοθεί από το τμήμα περιουσίας. Σε περίπτωση μη καταβολής της υπολογιζόμενης αποζημίωσης χρήσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα  βεβαιωθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. 

Άρθρο 5

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς-Αναπροσαρμογές

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα και για τα δύο υπό εκμίσθωση  αγροτεμάχια  με αριθμό 155 και 157 ορίζεται το ποσό των: α) 40,00€/στρ. για την πρώτη τετραετία και β) 80,00€/στρ. για τα υπόλοιπα έτη της εκμίσθωσης

Άρθρο 6

Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου μεν περί χρόνου ελάσσονος του έτους για ολόκληρο τον χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Για το αριθ. 155 αγροτεμάχιο εκτάσεως 34.250τ.μ. Χ 40,00€ το στρέμμα ετησίως Χ 10% =  137,00€  Εγγυητική Συμμετοχής στη Δημοπρασία.

 Για το αριθ. 157 αγροτεμάχιο εκτάσεως 9.040τ.μ. Χ 40,00€ το στρέμμα ετησίως Χ 10% =  36,16 € Εγγυητική Συμμετοχής στη Δημοπρασία.

Η εγγύηση εκείνων που δεν θα πετύχουν στην δημοπρασία επιστρέφεται όταν εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας .

Άρθρο 7

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της δημοπρασίας που θα καταθέσει ο μισθωτής σε αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής στον διαγωνισμό θα είναι ποσού ίσου με το επιτευχθέν μίσθωμα ενός έτους,  για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του μισθώματος. Η ισχύς της θα πρέπει να καλύπτει το χρόνο της μίσθωσης.

Άρθρο 8

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην επιτροπή της δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος πρέπει να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα γίνεται υπεύθυνος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη αλληλεγγύως και αδιαιρέτως στο ολόκληρο και χωρίς το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως, για την έγκαιρη, πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και γενικά για την καλή τήρηση των όρων της συμβάσεως μίσθωσης.

Άρθρο 9

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 10

Το πρώτο ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμβολαίου και των υπολοίπων ετών την 30/12 κάθε έτους.

Το ετήσιο μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για: α) την πρώτη τετραετία και β) τα υπόλοιπα έτη της εκμίσθωσης, σύμφωνα με την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη.

Άρθρο 11

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά  η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά με την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 13

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε σε λύση της μίσθωσης.

Άρθρο 14

Το συμφωνητικό θα μεταγραφεί στο Κτηματολογικό γραφείο Βέροιας (πρώην Υποθηκοφυλακείο) από τον πλειοδότη, ο οποίος θα προσκομίσει στο Δήμο το πιστοποιητικό μεταγραφής επειδή η εκμίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) ετών.

Άρθρο 15

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του τεχνικού τμήματος του Δήμου. Επίσης υποχρεούται άμα τη λήξει της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο και όλες τις πάγιες εγκαταστάσεις ως έχουν στον εκμισθωτή χωρίς αποζημίωση.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται με τους κινδύνους και τις ζημίες, χωρίς να μπορεί να έχει καμία αξίωση κατά του Δήμου, για οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εμβαδόν του αγροτεμαχίου είναι διαφορετικό από το αναγραφόμενο στον τίτλο ιδιοκτησίας, το ετήσιο μίσθωμα θα προσαρμοστεί ανάλογα, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας.

Άρθρο 17

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Δημοπρασία

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία για τα με αριθμό 155 και 157 αγροτεμάχια  του αγροκτήματος Κουλούρας του Δήμου Βέροιας, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα αγροτεμάχιο :

1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δημότες του Δήμου Βέροιας.

2. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κάτοικοι  του Δήμου Βέροιας.

3.α) Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής για το αριθ.155 αγροτεμάχιο το ποσό των   137,00€.

β) Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής για το αριθ. 157 αγροτεμάχιο το ποσό των 36,16 €

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου.

5. Φορολογική  ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ.

6. Ενημερότητα  από τη  ΔΕΥΑΒ Βεροίας.

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφή εταιρείας  η οποία  οφείλει στο Δήμο Βέροιας.

8.Φωτοτυπία της Ταυτότητας του συμμετέχοντα ενδιαφερόμενου και του εγγυητή ή εγγυήτριας του.

9. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ή της εγγυήτριας του συμμετέχοντα ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα.

10.  Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Βέροιας.

Άρθρο 18

Παράβαση ενός από τους παραπάνω όρους θα επιφέρει τη λύση της μίσθωσης και την αποβολή του μισθωτή από τον αγρό.

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση που κατατέθηκε από τον μισθωτή, σε βάρος του οποίου θα επέλθουν και όλες οι άλλες επιβαρυντικές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόμο.

Άρθρο 19

Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό κατά τα οριζόμενα στον όρο "11".

Άρθρο 20

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο (16877/17.06.2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ), τα δε έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού, μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο Βέροιας καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη (δηλ. χαρτόσημο 3%, συν 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου υπολογιζόμενου επί του μισθώματος, ως και τις εισφορές υπέρ ΤΟΕΒ).

Άρθρο 21

 Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 22

Επανάληψη- ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα  της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 23

Στην μίσθωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 195 «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων» του Ν. 3463/06 και του  Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν των Δήμων και Κοινοτήτων».

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού εκμίσθωσης

Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη