Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των προμηθειών και υπηρεσίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για την απελευθέρωση της πόλης της Βέροιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.136.92€ (χωρίς ΦΠΑ), 17.184,22€  (με ΦΠΑ 24% και ΦΠΑ 13%). Αναλυτικά:

 για την υπηρεσία της ομάδας Α η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 800,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 992,00€ (με ΦΠΑ 24%),

για την υπηρεσία της ομάδας Β η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 200,00€ (χωρίς ΦΠΑ), η υπηρεσία ξενάγησης δεν υπόκειται σε ΦΠΑ,

για τις προμήθειες της ομάδας Γ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  1.020,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.179,00€ (με ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24%),

για τις προμήθειες της ομάδας Δ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 372,00€ (με ΦΠΑ 24%),

για τις προμήθειες της ομάδας Ε η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  687,50€ (χωρίς ΦΠΑ), 781,00€ (με ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24%),

για την προμήθεια της ομάδας ΣΤ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  1.020,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1152,,60€ (με ΦΠΑ 13%),

για τις υπηρεσίες της ομάδας Ζ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  1.755,42€ (χωρίς ΦΠΑ), 12.507,62€ (με ΦΠΑ 13% και Φόρο Διανυκτέρευσης),

και καλεί τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετικές προσφορές, (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών - μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η τεχνική προσφορά θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική τεχνική έκθεση πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ.   823/06-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΜΠΩ9Ο-ΑΧ6 , ΑΔΑΜ: 22REQ011197245) και 824/06-09-2022 (ΑΔΑ: 60Μ9Ω9Ο-ΘΩΕ , ΑΔΑΜ: 22REQ011197245) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους μέχρι και την 16η Οκτωβρίου 2022. Οι προμήθειες και οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.

Οι προμήθειες και οι υπηρεσίες είναι διαιρετές ανά ομάδα και σύμφωνα με τα σχόλια και τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής:

  • Η υπηρεσία της Ομάδας Α θα υλοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα για τις ανάγκες της παρέλασης
  • Η υπηρεσία της Ομάδας Β αφορά τα φιλοξενούμενα μέλη των ξένων αντιπροσωπειών και θα υλοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου το πρωί
  • Τα γεύματα της ομάδας Γ κατανέμονται ως εξής:

Το πρώτο γεύμα θα είναι βράδυ στις 14/10, το δεύτερο μεσημέρι στις 15/10 και το τρίτο βράδυ στις 15/10.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να δώσει προσφορά για ένα μόνο γεύμα, μίας μόνο ημέρας. Αυτό ζητείται γιατί τα φιλοξενούμενα άτομα είναι τα ίδια για όλα τα γεύματα και ο Δήμος θέλει να τους γνωρίσει με παραπάνω του ενός εστιατόρια της πόλης και τις ποικιλίες της τοπικής κουζίνας

  • Οι προμήθειες της ομάδας Δ πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 13/10, στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου
  • Η προμήθεια της ομάδας Ε αφορά την ημέρα εορτασμού στις 16/10 και η παράδοση θα γίνει  για τον μπουφέ της δεξίωσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου και για τον μπουφέ της φιλοξενίας στο φουαγιέ ( στην τιμή περιλαμβάνεται το στήσιμο του μπουφέ και το σέρβις)
  • Οι διαδρομές της ομάδας ΣΤ είναι:

- Από και προς το αεροδρόμιο για εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων

- Διαδρομή Βέροια-Βεργίνα-Βέροια

- Εσωτερικές διαδρομές στην πόλη της Βέροιας

  • Η υπηρεσία της ομάδας Ζ αναφέρεται στην φιλοξενία α. Των ξένων αντιπροσωπειών (12 άτομα) και β. των μελών της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ ,η οποία προσκλήθηκε για την κεντρική εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης (75 άτομα). Τα δωμάτια ζητούνται όλα τύπου μονόκλινου , εξαιτίας την πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων περιορισμού της.

Για λόγους εξυπηρέτησης των φιλοξενούμενων (να μην διασκορπιστούν σε μικρές ομάδες  μέσα στην πόλη και να είναι ευκολότερη η μετακίνηση τους) :

- τα δωμάτια της α. περίπτωσης ζητείται να διατεθούν όλα μαζί και σε ξενοδοχείο μέσα στην πόλη ,όπου δεν θα απαιτείται μέσο μετακίνησης τους.

- για τα δωμάτια της περίπτωσης β, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει ,για να καταθέσουν προσφορά, να διαθέσουν, ως κατώτατο όριο 20 δωμάτια (απαιτείται με την κατάθεση της προσφοράς αποδεικτικό από επίσημο φορέα των αστεριών που κατέχει το κατάλυμα ή στην περίπτωση που δεν κατέχουν αστέρια άλλο αποδεικτικό για το είδος του καταλύματος).

Η υπηρεσία της ομάδας Ζ θα ανατεθεί σε περισσότερους τους ενός αναδόχους (ανάλογα με την οικονομική τους προσφορά), γνωρίζοντας ο Δήμος Βέροιας ότι δεν υπάρχει ξενοδοχείο στα όρια του που να μπορεί να διαθέσει όλα τα δωμάτια.

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 . 

Η ανάθεση των προμηθειών και των υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Με την προσφορά τους οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.  Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

 Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.

3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016..

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής.

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

5. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50648 , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

 O Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 Ασλάνογλου Στυλιανός

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη