Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020», εκτιμώμενης αξίας 448.977,21 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα ελαιόλαδα και τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά είδη και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας
Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

1.ΟΜΑΔΑ Α΄ : «Είδη παντοπωλείου», 52.965,20€ CPV:15000000-8
2. ΟΜΑΔΑ Β΄ : «Ελαιόλαδο», 24.320,00€ CPV:15411110-6
3. ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Γαλακτοκομικά προϊόντα», 23.952,00€ CPV:15500000-3
4. ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «Είδη κρεοπωλείου», 35.296,00€ CPV:15110000-2
5. ΟΜΑΔΑ Ε΄ : «Είδη ιχθυοπωλείου» 46.837,50 CPV: 03311000-2
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ : «Είδη οπωροπωλείου» 43.455,46€ CPV:15300000-1
7. ΟΜΑΔΑ Ζ΄ : «Είδη αρτοποιείου» 29.566,50€ CPV:15810000-9
8.ΟΜΑΔΑ Η΄ : «Γάλα» 137.635,68€ CPV:15511000-3

Η επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι και 15% ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι και 50%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και καταληκτική ημερομηνία 20/6/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη μέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος- ομάδας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 7.880,57€. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος/οι υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του Δήμου Βέροιας και των νομικών προσώπων του, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες τους.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 16η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 2331350582, fax: 2331350515) , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ασλάνογλου Στυλιανός

Συννημένα:

Περίληψη Διακήρυξης

Ενιαία μελέτη τροφίμων 2019 - 2020

Διακήρυξη τροφίμων

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη